הצעות לפתרון חסמים בירוקטיים לביצוע תמ”א 38

בהתאם להוראות תמ”א 38 ולהגיון העומד בבסיסה, הדרך שנמצאה ראויה על ידי המחוקק מבחינה כלכלית לחזק מבנים, היא על ידי מתן זכויות בנייה עודפות, זכויות בנייה אותן יכולים בעלי הדירות למכור תמורת חיזוק הבניין ושיפוצו.

לפיכך, הרחבת שיקול דעת הוועדה המקומית לסרב לתוספת זכויות בנייה עלולה לפגוע בתכלית התוכנית. על מנת שלא לפגוע במטרות תמ”א 38 ראוי להגביל ולצמצם את שיקול דעת הוועדה המקומית למינימום הנדרש, ולהותיר את סמכות הסירוב להוצאת היתרי בנייה לפי תמ”א 38 רק למקרים חריגים, שלא יפגעו בתכלית התוכנית. יש לקבוע הנחיות ברורות לועדות המקומיות אשר מטרתן תהיה מניעת עדיפות לשיקולים מקומיים על פני מטרת התמ”א. אמנם רצוי וחייבים להשאיר לועדות המקומיות שיקול דעת בעניין מתן הזכויות והיקפן, אך כאמור ראוי לצמצם אותו במסגרת יתר המטרות והתכליות של תמ”א 38.

מוצע בעניין זה להקים ועדה בין משרדית עליונה אשר תפקח, תדריך ותספק הבהרות לועדות התכנון המקומיות בכל הנוגע לסוגיות השונות המתעוררות חדשות לבקרים בעניין יישום התמ”א. ככל שתהיה אחידות בהתנהלות ועדות התכנון, כך תגבר הודאות ותעודד יזמים להעמיק את פעילותם בכל הנוגע לפרויקטים על פי התמ”א.

בנוסף מוצע להגביל את זכות הגשת ההתנגדות כנגד הבקשה להיתר לדיירי הבניין בלבד, ולקצר את פרקי הזמן לדיון בהתנגדויות ולהגשת עררים באופן אשר החלטה סופית וחלוטה בעניין ההתנגדות תתקבל עד ולא יאוחר מתום 6 חודשים ממועד הגשת ההתנגדות. הצעה זו תוסיף ודאות ליזמים ולדיירי הבניין המעוניינים בביצוע הפרויקט.

יש לציין כי על רקע הרצון להאיץ את יישום הפרויקטים במסגרת תמ”א 38 כבר הוגדלו זכויות הבנייה על הגג לשתי קומות ואף למעלה מכך באופן יזום ברמת גן וראשון לציון. באופן דומה פועלת כעת גם עיריית קריית אונו. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בקרית אונו כבר אישרה תוספת בנייה של שתי קומות וסגירת קומת עמודים. כמו כן אישרה הוועדה שינוי בקווי בניין והרחבת הדירות הקיימות בהיקף של עד 30 מ”ר לכל דירה ותוספת של 12 מ”ר למרפסת. התוכנית תועבר לאישור הוועדה המחוזית. יש לקוות כי ערים נוספות יאמצו גם הן גישה זו ויאשרו תכניות אשר יאפשרו את מימוש הפרויקטים על פי תמא 38