הרוב הדרוש לביצוע פרויקט פינוי בינוי

עד לתיקון חוק המקרקעין אשר נכנס לתוקף בחודש יוני 2012, הרוב שנדרש לצורך ביצוע פרויקט תמ"א 38 תיקון 2 (פינוי בינוי) היה רוב מוחלט של כל הדיירים (100% הסכמה).

החל מחודש יוני 2012 שונה חוק המקרקעין, ונקבע בו כי לצורך ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית חיזוק, נדרש רוב בעלי הדירות שבבעלותם ארבע חמישיות (80%) מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות (80%) מהרכוש המשותף.

במקרה שבו הושג הרוב הדרוש כאמור, זכאים הרוב לתבוע את המיעוט הסרבן אצל המפקח על המקרקעין ("המפקח"), אשר רשאי לאשר את העסקה ולחייב את המיעוט לחתום על ההסכם.

יש לציין שעל המפקח לתת לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

בהחלטה כאמור על המפקח לשקול, בין השאר, את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד לביצוע העבודה והשלכותיהן.

בנוסף קובע החוק כי בנסיבות שבהן סבור המפקח, כי לשם קבלת החלטה נדרשת חוות שמאית, בסמכותו לפנות ליושב ראש הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי כדי שימנה, לשם מתן חוות הדעת, שמאי מוסמך.

דילוג לתוכן